S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

Dopytovo-orientovaný projekt.
Operačný programu Ľudské zdroje, výzva OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

www.esf.gov.sk | www.minedu.gov.sk

Názov a kód projektu
Názov projektu: ECDL pre budúcnosť mladých
ITMS kód projektu: 312011G639
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Údaje o operačného programu
Názov: Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 1 Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Časový rámec realizácie projektu
Dátum začatia realizácie: 01.05.2018
Dátum ukončenia realizácie: 28.02.2023
Rozpočet projektu
Celková náklady na projekt: 142 756,40 EUR
Výška poskytnutého NFP: 135 618,58 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa
Názov prijímateľa: S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií)
Sídlo prijímateľa: Rimavská Sobota, Novomeského 1752, 979 01
Webová stránka: www.sscit.net
Ciele projektu
• Rozšíriť a prehĺbiť kompetencie a zručnosti u mladých ľudí v oblasti kvality, digitálnej a finančnej gramotnosti a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť ako potenciálnych zamestnancov na trhu práce
• Prepojiť vzdelávacie inštitúcie so zamestnávateľmi a podporiť rozvoj ľudských zdrojov s požadovanými kompetenciami a zručnosťami pre zamestnávateľov
• Pripraviť a realizovať vzdelávacie programy pre žiadané kompetencie (profesie) na lokálnom trhu práce
Cieľové skupiny
mladí ľudia vo veku do 25 rokov
osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
zamestnanci
Aktivita 1 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých
Aktivita je kľúčovou a nosnou aktivitou projektu, bude orientovaná na tvorbu a úpravu vzdelávacích programov a na fyzickú realizáciu vzdelávania cieľovej skupiny. Podstatou aktivity bude príprava vzdelávacieho obsahu, ktorý skĺbi skúsenosti prijímateľa v oblasti celoživotného vzdelávania, potreby cieľovej skupiny a požiadavky trhu práce a samotná realizácia školení vo vytvorených vzdelávacích programoch. V rámci tejto aktivity budú vytvorené a realizované nasledovné vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania:

• Program 1 - ECDL Štandard - "Digitálna kvalifikovanosť 1"
• Program 2 - ECDL Štandard - "Digitálna kvalifikovanosť 2"
• Program 3 - Advanced ECDL - profil "Digitálna kvalifikovanosť"

Realizáciu aktivity budú zabezpečovať metodici a tvorcovia, ktorí vytvoria vzdelávacie programy podľa požiadaviek pre akreditáciu programu celoživotného vzdelávania a zároveň v podobe potrebnej pre realizáciu vzdelávania (študijné materiály a materiály pre lektorov). Realizáciu vzdelávania zabezpečia lektori, pričom vzdelávacie aktivity budú mať charakter pilotného overovania vytvorených programov a budú slúžiť ako zdroj spätnej väzby pre ďalšiu úpravu týchto programov. Okrem samotného vzdelávania bude aktivita zahŕňať aj činnosti súvisiace s diagnostikou vstupných a výstupných kompetencií účastníkov. Realizácia aktivity prebieha paralelne s Aktivitou 2, ktorou sa zabezpečuje prepojenie potrieb trhu práce a celoživotného vzdelávania. Realizácia tejto aktivity bude mať povahu tvorivej činnosti.
Aktivita 2 - Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi
zabezpečí prepojenie projektu s potrebami trhu práce. Vďaka realizácii aktivity bude mať prijímateľ prehľad o tom aké kompetencie zamestnávatelia vyžadujú od svojich zamestnancov. Aktivitou dôjde k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania vďaka aktívnemu prepojeniu prijímateľa so zamestnávateľmi vzhľadom na potreby trhu práce pri tvorbe a inovácii vzdelávania. Podstatou aktivity bude vytvorenie a rozvíjanie spolupráce prijímateľa so zamestnávateľmi a to formou vzájomne výhodne kooperujúcich partnerstiev. Aktivita prispieva k lepšej flexibilite vytvorených programov voči požiadavkám trhu práce a jej permanentnej interakcii. Vďaka spolupráci žiadateľ získa od zamestnávateľov relevantné informácie potrebné pre tvorbu a úpravu vzdelávacích programov v Aktivite 1. Súčasťou aktivity bude mapovanie potrieb trhu práce a spracovanie odporúčaní pre zakomponovanie týchto potrieb do pripravovaných vzdelávacích programov – v zmysle konkrétnych kompetencií a zručností, ktoré sú na trhu žiadané a ktoré môžu byť predmetom vzdelávacích programov tvorených v projekte.
Výstupy projektu
Projekt je realizovaný od roku 2018. Aj keď dopady ochorenia COVID-19 spôsobili vážne škody na projektovom cash-flow a harmonogramoch, podarilo sa projekt úspešne ukončiť. Ciele projektu boli naplnené a očakávané ukazovatele prekročené. Jeho presiahnutie bolo spôsobené vyšším záujmom potenciálných partnerov a klientov. Projekt bol realizovaný do konca mesiaca 02/2023. V projekte sa vytvorilo 10 partnerstiev, ktoré sú aj teraz funkčné a vyškolilo sa dokopy 152 osôb, pričom sa vytvorili sa podkladové materiály pre 3 vzdelávacie programy ECDL/ICDL. Projektom sa vyškolilo 103 mužov a 49 žien, ktorí získali ECDL/ICDL certifikát.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F