S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Právne informácie špecificky sa týkajúce softvéru dostupného na tejto lokalite www
Na akýkoľvek softvér, ktorý je k dispozícii na prevzatie z tohto servera (ďalej „softvér“), vlastní autorské práva spoločnosť S.S.C.I.T. a/alebo jej dodávatelia. Používanie softvéru sa riadi ustanoveniami licenčnej zmluvy koncového používateľa – ak zmluva existuje – ktorá sa dodáva spolu so softvérom, alebo ako jeho súčasť (ďalej „Licenčná zmluva“). Koncový používateľ nemôže nainštalovať akýkoľvek softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, alebo ju obsahuje, ak predtým nevyjadrí súhlas s jej ustanoveniami.

Softvér sa poskytuje na prevzatie výlučne pre koncových používateľov na používanie podľa Licenčnej zmluvy. Akékoľvek reprodukovanie alebo redistribuovanie softvéru, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou, je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.

Popri vyššieuvedenom, kopírovanie alebo reprodukovanie softvéru na ľubovoľný iný server alebo miesto na ďalšie reprodukovanie alebo redistribuovanie je výslovne zakázané.

Za softvér sa ručí, ak vôbec, len podľa ustanovení licenčnej zmluvy. ak v licenčnej zmluve nie je uvedené inak, spoločnosť S.S.C.I.T. týmto vyhlasuje, že neposkytuje na softvér žiadne záruky vrátane všetkých implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, právneho titulu a neporušenia cudzích práv.

Právne informácie špecificky sa týkajúce dokumentov dostupných na tejto lokalite www
Používanie dokumentov (napríklad štúdií, tlačových správ, zoznamov údajov a zoznamov najčastejšie kladených otázok „FAQ“) prevzatých z tohto servera (ďalej „server“) je povolené pri splnení nasledovných podmienok: 1) všetky kópie budú obsahovať informácie o autorských právach uvedené nižšie, 2) uvedené dokumenty z tohto servera budú používané len na informatívne a nekomerčné alebo osobné účely a nebudú kopírované, ani odosielané na žiadny počítač v sieti, ani publikované v akýchkoľvek médiách, 3) žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.

Vyššieuvedený pojem „dokumenty“ nezahŕňa grafické usporiadanie alebo úpravu lokality WWW SSCIT.NET a SSCIT.EU, ani žiadnej inej lokality, ktorú spoločnosť S.S.C.I.T. vlastní, prevádzkuje alebo riadi, alebo ktorá je prevádzkovaná na základe licencie od spoločnosti S.S.C.I.T.. Elementy lokalít WWW spoločnosti S.S.C.I.T. sú chránené zákonmi o ochranných a obchodných známkach, nekalej súťaži a ďalšími, a nesmú byť kopírované alebo imitované ani ako celok, ani ich časti. Bez výslovného súhlasu spoločnosti S.S.C.I.T. sa z nijakej lokality WWW spoločnosti S.S.C.I.T. nesmú kopírovať, ani prenášať žiadne logá, grafické prvky, zvuk, ani obraz.

Spoločnosť S.S.C.I.T. a/alebo jej príslušní dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia, pokiaľ ide o vhodnosť informácií obsiahnutých v spomínaných dokumentoch a súvisiacej grafike, publikovaných na tomto serveri, na akýkoľvek účel. Všetky tieto dokumenty a súvisiaca grafika sú poskytované „tak, ako sú", bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť S.S.C.I.T. a/alebo jej príslušní dodávatelia týmto vyhlasujú, že neposkytujú žiadne záruky vzťahujúce sa na uvedené informácie, vrátane všetkých implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, právneho titulu a neporušenia cudzích práv. Spoločnosť S.S.C.I.T. a/alebo jej príslušní dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne mimoriadne, nepriame či následné škody, ani žiadne ujmy spôsobené škodou z používania, stratou údajov alebo ziskov, či už v dôsledku konania podľa zmluvy, z nedbalosti alebo následkom iného protiprávneho konania, vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním informácií, ktoré sú dostupné na tomto serveri.

Dokumenty a súvisiaca grafika publikované na tomto serveri môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa z času na čas menia. Spoločnosť S.S.C.I.T. a/alebo jej príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek vylepšiť alebo zmeniť tu popisovaný produkt resp. Produkty a/alebo program resp. programy.

Právne informácie týkajúce sa softvéru, dokumentov a služieb dostupných na tejto lokalite www
Spoločnosť S.S.C.I.T. a/alebo jej príslušní dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne mimoriadne, nepriame či následné škody, ani žiadne ujmy spôsobené škodou z používania, stratou údajov alebo ziskov, či už v dôsledku konania podľa zmluvy, z nedbalosti alebo následkom iného protiprávneho konania, vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním softvéru, dokumentov, informácií a poskytovaním alebo neúspešným poskytnutím služieb, ktoré sú dostupné na tomto serveri.

Prepojenia na lokality iných subjektov
Prepojenia v tejto oblasti vám umožnia opustiť lokalitu spoločnosti S.S.C.I.T.. Spoločnosť S.S.C.I.T. neriadi prepojené lokality a nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, ani lokality uvedenej na prepojenej lokalite, ani za zmeny a aktualizácie takýchto lokalít. Spoločnosť S.S.C.I.T. nezodpovedá za vysielania v sieti www, ani za žiadnu inú formu prenosu z ľubovoľnej prepojenej lokality. Spoločnosť S.S.C.I.T. poskytuje tieto prepojenia len ako pomôcku, avšak zahrnutie ľubovoľných prepojení neznamená, že S.S.C.I.T. schvaľuje danú lokalitu resp. jej obsah.

Ochranné známky: tu spomenuté produkty spoločnosti S.S.C.I.T. sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti S.S.C.I.T.. Tu spomenuté názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí a mená ľudí použité v príkladoch sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou nie je zámerná.


Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.
S otázkami alebo problémami sa obráťte na elektronickú adresu
S.S.C.I.T. Development .


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F