S.S.C.I.T.
Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Ponuka (SSCIT)

Skip Navigation Links
S.S.C.I.T.
Aktuality
O Organizácii
Naše Skúsenosti
Vízie a Ciele
DARUJTE 2% DANEExpand DARUJTE 2% DANE
SponzoriExpand Sponzori
Naša PrácaExpand Naša Práca
Naše ProjektyExpand Naše Projekty
SpoluprácaExpand Spolupráca
Testovanie Modulov
Práca u nás
Napíšte Nám
Kontakt

Skip Navigation Links
Naše Projekty
W.V.C.
E.U.C.
V.Z.O.
Vojnové režimy
Europe Direct RS
PGM
PI2G

Skip Navigation Links
Iné Linky
Ministerstvá SRExpand Ministerstvá SR
ZoznamyExpand Zoznamy
Iné LinkyExpand Iné Linky
IT VývojExpand IT Vývoj
XRlc Development

Digital Education, využite možnosti kvalitného, moderného vzdelávania.

Naše ciele.
Čo sa týka našich cieľov a vízií do budúcnosti, tieto sú jasne a jednoznačne definované v stanovách našej organizácie. Radi by sme aj v budúcnosti napĺňali naše primárne ciele a aktivity určené v tomto dokumente.

Medzi najdôležitejšie ciele organizácie aj naďalej patrí rozvoj a podpora regiónu Gemer a Malohont v oblasti informatiky , kybernetiky a výpočtovej techniky. Veľký dôraz kladieme aj na zvyšovanie digitálnej gramotnosti ľudí v tomto regióne a tým aj na podporu a realizáciu rôznych vzdelávacích aktivít. Medzi prioritné ciele našej organizácie patrí aj práca s deťmi a mládežou v oblasti IT, kybernetiky a VT, kde pre tieto skupiny pripravujeme a priebežne realizujeme rôzne zaujímavé projekty a súťaže.

Za prioritné pokladáme aj naše jednotlivé projekty, realizované pre oblasti IT a informatizácie (Elektronické učebné Centrum, Webové vzdelávacie Centrum, Vzdelávanie znevýhodnených osôb, Projekt vzdelávania v RS atď.) a realizáciu týchto projektov chceme zabezpečovať aj do budúcnosti.

Vzdelávanie.
Naša organizácia sa v terajšom čase zaoberá prípravou rôznych vzdelávacích aktivít do budúcnosti ako pre pedagogických pracovníkov a priamo riadené organizácie MŠSR (projekt EUC), tak aj pre iné časti obyvateľstva spolu s deťmi a mladistvými (projekty WVC, VZO, vzdelávanie v RS, SBBI a atď.).

Vzdelávacie aktivity sa realizujú za pomoci najmodernejších technológií a vzdelávacích systémov. K dispozícii máme kvalitne vybavené vzdelávacie miestnosti, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu procesu vzdelávania. Do budúcnosti by sme radi zvýšili kvalitu, ako aj navštevovanosť našich vzdelávacích aktivít a chceme tiež rozšíriť hlavne sortiment jednotlivých vzdelávacích tém.

Budúcnosť vzdelávania a vývoj
V budúcnosti sa chceme naďalej intenzívne venovať vývoju modulových systémov vzdelávania (e-learning, w-learning a iné) a chceme zabezpečiť vyššiu kvalitu, využiteľnosť, ale aj využívanosť týchto systémov. Plánujeme výrobu modulov pre rôzne softwarové riešenia ako MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, ...), Internet, emaily, Visual Studio, Express nástroje, Front Page, Windows, Základy IT a VT, rôzne grafické a iné nástroje.

Aj keď výhody tohto systému sú nepopierateľné, v súčasnej dobe je len veľmi málo používateľov, čo je globálne spôsobené jednak neinformovanosťou a mnohokrát tiež nefunkčnosťou e-learningových stránok. Do budúcnosti chceme silnejšie propagovať a rozširovať tento systém vzdelávania, pomocou ktorého sa môže ktokoľvek vzdelávať aj individuálne v domácom prostredí.

Vzhľadom na to, že terajšie nástroje, ktoré sú dostupné na trhu, sú na veľmi slabej kvalitatívnej úrovni a vývoj s nimi je veľmi pomalý, plánujeme vývoj vlastného softwarového riešenia. Toto riešenie vyvíjame pod kódovým označením Modul Creator 2007 a vývoj prvej verzie by mal byť ukončený niekedy v roku 2007.

Ďalšie ciele
V budúcnosti by sme chceli ďalej rozvíjať aj naše ostatné ciele, ktoré sú určené v stanovách našej organizácie a ktoré aj dnes realizujeme. Sú to hlavne: poradenstvo v oblasti IT, príprava projektov ako pre samotnú organizáciu, tak aj pre iné organizácie, rozširovanie spolupráce hlavne s rôznymi združeniami, práca s rôznymi handicapovanými osobami, s ľuďmi sociálne odkázanými a ďalšie podporné aktivity pre občanov v oblasti IT, VT a kybernetiky.

Hlavné činnosti organizácie podľa stanov
  • Podpora a rozvoj informačných technológií (IT) a kybernetiky na strednom Slovensku so zameraním na región Gemer – Malohont.
  • Realizácia rôznych projektov za účelom rozvoja a informatizácie regiónu stredného Slovenska formou rôznych kurzov, prednášok, podporných materiálov, stáží, webových aktivít, prekladov atď., za účelom zvyšovania vedomostného i kultúrneho stupňa a oboznamovania obyvateľov regiónu s možnosťami IT a kybernetiky.
  • Podpora a pomoc občianskym združeniam, privátnej sfére, štátnej sfére ako aj hlavne verejnej sfére, kde sa bude zameriavať na sociálne odkázaných a minoritné skupiny ako sú napr. Rómovia. Podpora pri spracovaní e-dokumentov, vypracovanie dokumentov, korekcia, preklady a pomoc pri realizovaní rôznych projektov.
  • Pomoc a podpora rôznym subjektom pri vypracovávaní projektov pre získanie rôznych fondov, grandov a dotácií.
  • Práca s mládežou, výber a podpora talentov, organizovanie rekreácií a kultúrnych aktivít pre deti a mládež, ako pre majoritu, tak aj pre minoritné skupiny.
  • Spracovávanie, organizácia a realizácia projektov, ktorých realizácia môže byť na prospech rôznych minorít, respektíve môže mať dopad na zlepšenie vzťahov medzi minoritou a majoritou.
  • Organizovanie a realizácia verejnoprospešných prác a aktivačných činností. Vykonávanie rôznych manuálnych a nemanuálnych pracovných činností v spolupráci so samosprávami a inými štátnymi a neštátnymi inštitúciami.
  • Vykonávanie činnosti podľa potreby na celom území SR, ako aj v zahraničí.
Vízie organizácie
Čo sa týka našich dlhodobých vízií, chceme v našom regióne, ako aj na celom území Slovenska prispieť k elektronickému vzdelávaniu aj za pomoci interného projektu Digital Education a zvýšiť i rozšíriť digitálne kompetencie občanov tejto krajiny. Chceme pre obyvateľov Slovenskej republiky vytvoriť nástroje, možnosti a moduly, za pomoci ktorých sa bude môcť každý jednotlivec doma, prípadne na pracovisku individuálne vzdelávať za pomoci interaktívneho modulového systému a tým zlepšiť svoje schopnosti a skúsenosti a tiež zvýšiť svoju hodnotu na pracovnom trhu ako aj kvalitu svojho osobného života.

Za náš prioritný cieľ považujeme tiež zmeniť povedomie ľudí tak, aby občania pochopili, že je pre nich dôležité a nevyhnutné odbúrať bariéru strachu a nezáujmu, ak sa chcú stať plnohodnotnými obyvateľmi spoločnosti 21. storočia, lebo budúcnosť majú len tí jednotlivci, ktorý zvládnu problematiku práce s digitálnymi technológiami. Budúcnosť nás všetkých sa zakladá na informáciách a v správnej manipulácii s nimi.


Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
27. 9. 2023
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:29 PM
9B1CF001-E091-431a-9A56-356DC09A087F